اردوی تفریحی باغلارباغی برای خانواده های مددجویاناردوی تفریحی باغلارباغی برای 110 نفر از خانواده های تحت پوشش مددجو

شماره حساب
کمک به آزادی مددجویان
0105924719000 بانک ملی سیبا

6037997599044634  شماره کارت

تماس با ما
آدرس: تبریز،جاده ائل گلی،فلکه خیام،35 متری سینا،اول کوی مخابرات پ 22  ، انجمن حمایت از زندانیان
تلفن: (41)3 3826324
مددکاری: (41)3 3826238
فکس: (41)3 3826361